مجله کودک 47 صفحه 31
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 47 صفحه 31

آپیکو: در همه کشورهای دنیا، سعی میکنند از حق بچهها دفاع کنند. چند سال پیش یک نامه طولانی از طرف زنان و بچههای تانزانیایی به رئیس جمهورمان نوشته شد. در آن نامه همه خواسته بودند که به سلامت بچهها توجه شود. در تانزانیا، بچههای زیادی گرسنه هستند. فیجی: برادر بزرگ من، عضو «انجمن حمایت از حقوق کودکان» است. آنها برنامههای خودشان را به دولت کره میدهند تا برای مشکلات بچهها، برنامهریزی کنند. جنیفر: هیچ کدامتان دربارة پیمانه نامه حقوق کودک چیزی نشنیدهاید؟ آپیکو: نه، تو این چیزها را از کجا بلدی؟ جنیفر: من که گفتم مادرم نماینده سازمان ملل است. نزدیک 20 سال پیش، سازمان ملل نماینده همه دولتهای دنیا را جمع کرد و یک جلسه خیلی بزرگ گذاششت. در آن جلسه همه کشورها تصمیم گرفتند برای کودکان، قوانین خاصی بنویسند تا حق آنها ضایع نشود. ریچارد: مثلاً چه قانونی؟ جنیفر: چیزهای خیلی ساده. مثل این که همه بچهها حق دارند با خانوادههایشان زندگی کنند یا این که خوب غذا بخورند. سو: اینها را که همه بچهها دارند ...

مجلات دوست کودکانمجله کودک 47صفحه 31