مجله کودک 51 صفحه 8
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 51 صفحه 8

مسئولان خانههای دوست، از علاقه بچهها به مجله میگویند و انتشاراتی که از دوسست دارند. بدون شک لطفی که این عزیزان به ما دارند، بیشتر از لیاقت ماست. این همه بچه های حفظ قرآن که حضورشان در هر مراسمی، معنوییت را به ارمغان میآورد. حضوریک روحانی مبتکر به عنوان مربی در کنار این بچهها، برکات زیادی به همراه داشته است. وقتی که این مجله شماره مجله را منتشر میکردیم، به این فکر نکرده بودیم که یک روز تصاویر و سرکلیشههای دوسست، زینتبخش روزنامههای دیواریمدرسهها خواهد شد. و این هم درد دلهای بچه ها و مسئولان زحمتکش آنها. از این که در کشور ما، دغدغة کار فرهنگی برای بچهها در هر گوشهای به چشم میخوررد، احساس غرور میکنیم. وقتی که دختران سفیدپوش و مکهربانی کاشانی هم گفتند: دوست نامی زیباست» یک بار دیگر به درستی انتخاب نام مجله اطمینان پیدا کردیم. بچههای کاشان را به خدا سپردیم. اما نگاههای مهربانشان را هرگز فراموش نمیکنیم. قول میدهیم لحظهای از آنها و همه بچههای خوب ایران، غافل نباشیم.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 51صفحه 8