مجله کودک 51 صفحه 9
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 51 صفحه 9

بازی مدرسه و جنگ شرح بازی روی جلد روی جلد، فضای مدرسهای در یکی از شهرهای جنگزده ایران را نشان میدهد.زمان، زمانجنگ استومدرسهتوسط نیروهای دشمن تصرف شده است. دشمن بچههای مدرسه را به اسارت گرفته است.گروهیازدوستاناینبچه های اسیرمیخواهند آنها را نجات دهند. آنها باید از راه اول یا دوم بازی را شروتع کنند. در مسیر آنها، اشیاییقرارگرفتهوگاهیهمبه دشمنان برخوردمیکنند. بلندگوها نشانهآژیرقرمزیاسفید است(با توجه به رنگ آنها). منطقههایی هم در مسیر قرار دارد که در حال بمیاران شدن هستند و مسیر را قرمز کردهاند. برای رد شدن از مسیرهایی که بر اثر بمباران قرمز شده، یا باید بچهها ازآژیر سفید رد شده باشند یا پدافند هوایی داشته باشند. قلمتان را بردارید و به این بچه ها کمک کنید. مسیری را از خانة شمار (راه اول یا راه دوم، انتخاب با خود شماست) دنبال کنید. سر راهتان اگر به آژیر قرمز برسید، تا زمانی که از آژیر سفید عببور نکنید، نمیتوانید از مسیر قرمز بمباران رد شوید. هفتتیر و داروی بیهوشی، هر کدام فقط یکی از تجمعهای دشمنان را از بین میبرد. اما اگر در مسیرتان به مسلسل برسید، میتوانید با یک مسلسل تمام تجمعها را از بین ببرید. مسیرراتاپایان(رسیدن به بچههایی کهاسیرشدهاند) ادامه دهید.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 51صفحه 9