مجله کودک 51 صفحه 15
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 51 صفحه 15

دید مادون قرمز این پدیده برای اولین بار در جنگ ویتنام به کار گرفته شد. در حال حاضر این فناوری مورد استفاده همه گروههای نجات زلزله و سیل است. قبلاً از این ابزار برای ردیابی گروهانهای نظامی در شب و در هنگام جنگ استفاده میشد. ولی امروزه از آن برای یافتن افرادی که زیر آوار دفن شدهاند، استفاده میشود. رایانه رایانهای به نام Colossus که در زمان جنگ دوم جهانی در انگستان به منظور کدگشاییمکاتبات رمزدار نظامی ساخته شد، جد همه رایانههای مدرن امروزیاست.عدهایعقیدهدارندکهوجود اینرایانهدرطولجنگ دوم جهانی باعث شد تا این جنگدوسالزودترخاتمه یابد و جان بسیاری از مردم جهان از مرگ نجات پیدا کند. به ساختن داروی جادویی آنتی بیوتیک کردند. «فلوری» از استرالیا و «چین» از آلمان توانستند با توجه به نیاز جنگ در سال 1939 میلادی (یک سال بعد از شروع جنگ دوم جهانی) پنی سیلین را استخراج کنند و در سال 1941 آنرا بر روی مجروحان جنگ با موفقیت آزمایش کنند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 51صفحه 15