مجله کودک 51 صفحه 26
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 51 صفحه 26

گلدانهای سفاری را دور نیندازید! وسایل موردنیاز: یک عدد گلدان سفالی (خالی) رنگهای مورد استفاده برای نقاشی قلمموی رنگآموزی در دو اندازه مختلف (مطابق شکل) روغن جلا یا همان لاک الکل (در صورت دلخواه) روش کار: سطح داخلگلدان را با یک رنگدلخواهکاملاًرنگکنید.بگذارید خشک شود. بقیة سطح خارجی گلدان را با رنگ سومی رنگآمیزی کنید. لبة خارجی گلدان را رنگی دیگر(هماهنگبا قبلی) بزنید و بگذارید خشک شود. با قلمموی کوچک دایرههای رنگکوچکیدرسطحداخلگلدان ایجاد کنید.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 51صفحه 26