مجله کودک 66 صفحه 18
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 66 صفحه 18

اشتباه نکردی....یالا اون کاغذ رو بدوه من بچه! نه آی آی آی آی ای بچه کنس توی چنگ منی تا کاغذ رو ندی امکان نداره ولت کنم.... ها؟ خیلی ترسیدم ، حتما این کاغذ خیلی با ارزشه که اون آدم ترسناک، نباشم. خوبه تو خونه ده ، بیست دست پیرهن قرمز یدکی دارم!

مجلات دوست کودکانمجله کودک 66صفحه 18