مجله کودک 81 صفحه 11
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 81 صفحه 11

بچه های عراقی چه خوردند؟ خون دل، چون پدرهایشان را دشمنان با خود از خانه بردند بچه های عراقی چه خواندند؟ شعر خون، زیر باران موشک وقتی از ترس، درمانده ماندند بچه های عراقی چه گفتند؟ «ما گناهی نداریم...» و آن وقت بی صدا در دل خاک خفتند. افشین علاء 18/1/82 شاعر شعر«برگ درختان سبز» آقای محمودکیانوش است که نامشان، در شماره 79 مجله، ازقلم افتاده بود. بدینوسیله از ایشان پوزش می خواهیم.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 81صفحه 11