مجله کودک 112 صفحه 7
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 112 صفحه 7

فعالیتهایی را که قرار بود در طول برگزاری نمایشگاه برای بچّهها اجرا شود، به ما معرّفی کردند. من هم عصر همان روز که به خانه آمدم، از پدر و مادرم خواهش کردم روزهایی که فرصت دارند، مرا به نمایشگاه بیاورند تا از نزدیک در این برنامهها حضور داشته باشم.» «احمد کراچی» 9 ساله است. او هم به همراه پدر و مادرش به نمایشگاه آمده است. احمد میگوید: «امروز اولین روزی است که به نمایشگاه آمدهام. من علاوه بر حضور در بخش کودک و نوجوان، از بخش قرآنهای خطّی و قدیمی، نرمافزارهای قرآنی، کتابهای دینی و سایر بخشهای نمایشگاه بازدید کردم. در ضمن تعدادی از کتابهای دینی و قرآنی مناسب خودم را هم خریدم. از احمد میپرسم: «چه بخشهای جذاب دیگری را دیدهای؟» پاسخ میدهد: «در بخش کودک و نوجوان به محل پخش فیلمهای قرآنی رفتم و فیلم کارتونی اصحاب فیل را که در آنجا نمایش داده میشد، تماشا کردم که اتّفاقاً بسیار جذّاب و آموزنده بود.» آقای کراچی پدر احمد، بعد از پایان صحبتهای او میگوید: «سالن کودک و نوجوان نمایشگاه قرآن، فرصت خوبی را برای بچّهها ایجاد کرده است تا در قالب فعّالیتهای جذّاب و کودکانه، با کتاب وحی خداوند مهربان بیشتر آشنا شوند. به همین خاطر باید از مسئولان برپاکنندة این بخش تشکّر کرد.» آقای «مهدی باقری» مدیر روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و رئیس بخش کودک و نوجوان یازدهمین نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم است. او میگوید: «امسال اولین سالی بود که بخش کودک و نوجوان نمایشگاه قرآن با کمک و مشارکت کانون پرورش فکری برپا شد. به همین خاطر فعّالیتهای امسال این بخش، با سالهای گذشته کمی متفاوت بود. بهطور مثال، امسال تلاش شده بود که بچّهها در قالب فعّالیتهای جذّاب و ساده، و در فضایی صمیمانهتر با کتاب وحی پروردگارشان آشنا شوند. از جمله این فعّالیتها میشود به برپایی ایستگاههای نقّاشی، کلاژ، سفالگری، بازیهای رایانهای موضوعات قرآنی و پخش فیلمهای کارتونی دربارة قصّههای قرآن اشاره کرد.»

مجلات دوست کودکانمجله کودک 112صفحه 7