مجله کودک 165 صفحه 27
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 165 صفحه 27

راه سوم: خدایا! چرا زودتر به فکرم نرسید؟ داخل کمد لباسمان، لباس گرم موجود است! می توانیم برویم و یکی از آنها را بر داریم. راه چهارم: گوسفندهای آقا چوپان... راه حل نهایی: لج بازی را کنار بگذاریم و از جلوی یخچال کنار برویم، در یخچال را ببندیم و برویم از همان لباسهای گرم قدیمی استفاده کنیم. · سرباز خِمِر سرخ (کامبوج) سال 1975 در سال 1975 و در کشور کامبوج، نیورهای شبه نظامی خمر سرخ به فرماندهی شخصی به نام «پل پوت» خواهان کنترل کشور کامبوج بودند. طی جنگ های داخلی که در این سال ها در کشور کامبوج روی داد، سربازان خمرسرخ با این یونیفورم در عملیات شرکت داشتند. لباس و تجهیزات نظامی آنها از کشور چین و ویتنام شمالی تأمین می شد. اسلحه رسمی این سربازان، تفنگ تیپ 56 ساخت چین بود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 165صفحه 27