مجله کودک 198 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 198 صفحه 10

روزها پشت سر هم میگذشتند و جارو برقی هر روز دلگیرتر و بیحوصلهتر میشد. هر مشتری که وارد مغازه میشد به امید اینکه خریدار او باشد او را به شوق میآورد اما وقتی مشتری سراغ وسیلة دیگری میرفت جارو برقی بیشتر ناامید میشد. یک روز اتفاق خوبی افتاد. آن روز هوا آفتابی و گرم بود، نور خورشید از پنجرة کوچک به درون مغازه میتابید، جارو برقی در این چند وقت خیلی به کارهای گذشتهاش فکر کرده بود و در همین فکر و خیالها بود که در مغازه باز شد و پیرزن عصا به دستی وارد مغازه شد. او اول نگاهی دقیق به همة وسایل داخل مغازه انداخت و بعد رفت سراغ آقای فروشنده و با او صحبت کرد. جارو برقی صدای آنها را نمیشنید و فقط از حرکات صورت و نگاهش میتوانست بفهمد که درباره چه وسیلهای صحبت میکنند. بعد از چند دقیقه آقای فروشنده به طرف جارو برقی رفت و او را بلند کرد و گذاشت روی میز و با دستمالی که نزدیکش بود گرد و غبار جارو برقی را پاک کرد و رو به پیرزن گفت: «بفرمائید این جاروبرقی را چند روز پیش خریدهام اگر بخواهید امتحان میکنم ببینید سالم است.» پیرزن با صدای ضعیفی گفت: «هم سالم باشد، هم کم صدا.» مرد سیم جاروبرقی را درآورد و آن را تور پریز برق زد. جاروبرقی با صدای آهستهای شروع به کار کرد بعد مرد دکمة دور تند جاروبرقی را زد اما صدای جاروبرقی زیاد بلندتر نمشد. جاروبرقی حواسش بود که بازیگوشی نکند و گرنه معلوم نبود تا کی باید توی این مغازه بماند! پیرزن از جاروبرقی خیلی خوشش آمد و گفت: «آن را میخرم.» بعد از کمی چانه زدن پیرزن جارو برقی را خرید. جاروبرقی بزرگ بود و پیرزن در طول راه مجبور شد او را چندین بار روی زمین بگذارد و نفس تازه کند، تا بالاخره به خانه رسیدند. پیرزن زود لباسهایش را عوض کرد و رفت سراغ جاروبرقی و او را روشن کرد تا از سالم بودن و خوب کار کردن آن مطمئن شود. جاروبرقی هم با دقت، تمام آشغالها را جمع میکرد. پیرزن خیلی خوشحال بود از اینکه توانسته بود با قیمت مناسب جاروبرقی سالمی را بخرد و دیگر لازم نبود خم شود و جارو کند تا کمر دردش بیشتر شود. جاروبرقی هم که در این مدت یاد گرفته بود هیچ کس از تنبلی خوشش نمیآید و کلک زدن فقط به ضرر خودش تمام میشود، به خودش قول داد برای پیرزن جاروبرقی خوب و کارکنی باشد. ¡ هوندا 1000 CBX کمپانی هوندا با ساخت این موتورسیکلت در سال 1978 آمادگی خود برای ورود به عرصه

مجلات دوست کودکانمجله کودک 198صفحه 10