مجله کودک 233 صفحه 23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 233 صفحه 23

ناگهان: ایزما سربازان قصر را صدا میزند تا آنها را دستگیر کنند. او میگوید که آندو نفر قاتلین امپراتور کوسکو هستند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 233صفحه 23