مجله کودک 294 صفحه 34
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 294 صفحه 34

البته پدر کوتی کوتی پول زیادی نداشت ونمی توانست این همه کفش را یکجا بخرد ، مادر کوتی کوتی فکر خوبی به سرش زد . - ماهی یک جفت کفش ، شاید این طور بهتر بود ، ماه اول ، کفش تق تقی ! ماه دوم ، کفش کتانی؛ ماه سوم ، کفش بارانی؛ ماه چهارم . . . و این طور بودکه کوتی کوتی بعداز چند سال صاحب کفشهای جورواجور شد . - آخ ! دیروز کفشی که ماه اول به پا کرده بود ، پایش را می زد . کوتی کوتی بزرگ شده بود ! کفشهای پاره کوتی کوتی از آن هزار پاهایی است که خیلی ناز دارند . یک روز او بد جوری گریه می کرد . بدجوری هم جیغ میزد بد جوری هم پاهایش را به زمین می کوبید . می دانید چرا ؟یکی از کفشهایش کمی پاره شده بود .کوتی کوتی به اندازه ی یک لیوان اشک ریخت و اشک ریخت . لیواندومداشت پرمیشد که . . . که کرم کوچولویی را دید که . . . که می خزید و می خندید و به مدرسه می رفت . کرم کوچولو نه پا داشت ، نه کفش . . . . کوتی کوتی ساکت شد وبه فکر فرورفت . ترانزیستور اختراع مهمی در الکترونیک است که تسوط سه دانشمند در سال 1947 میلادی انجام شد ترانزیستور می تواند به جریان جهت دهد وآن را تقویت ولتاژ کند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 294صفحه 34