مجله کودک 295 صفحه 22
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 295 صفحه 22

E مثل Eyes (چشم ها) : اگرشما می توانید این مطلب را بخوانیدبه دلیل وجود عضوی به نام چشم در بدنتاناست چشم ها در استخان جمجمه و در محلی بهنام کاسه ی چش قرار دارند . هر چشم از عدسی قابل تنظیمی تشکیل شده که تصاویر اطراف از راه عدسی چشم دریافت می شود .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 295صفحه 22