مجله کودک 318 صفحه 24
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 318 صفحه 24

« مار ماهی » جاندار دیگری است که در نزدیکی ساحل ، طعمه جاندارانی مثل« پافین » (طوطی دریایی) می شود .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 318صفحه 24