مجله کودک 320 صفحه 14
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 320 صفحه 14

نشانی های اشتباهی عباس قدیر محسنی دفعة اول خیلی کیف داد . یک خانواده بودند ، با کی پژوی 206 ، آدرس دو تا کوچه پایین تر را از من پرسیدند و من یکدفعه نشانی 6 تا خیابان آن طرف تر را به آنها دادم و تند از آن جا دور شدم . توی خانه وقتی به آنها فکر کردم ، اول ناراحت شدم اما بعد حسابی خندیدم . باید دوباره بر می گشتند سر جای اول . روز بعد یک پیرمرد و پیرزن را فرستادم آن سر شهر و وجدانم حسابی درد گرفت . اما بعد دوباره قلقلکم آمد و حسابی خندیدم . بعد از آن شروع کردم به پرسیدن نشانی های اشتباهی . بیشتر سراغ پیرمردها می رفتم و نشانی هایی می پرسیدم که خودمم از آنها سردر نمی آوردم و نیم ساعت با طرف مقابل کلنجار می رفتم و توی دلم حسابی می خندیدم . دیدن قیافه های عجیب و غریب و کج و کوله بعد از دادن نشانی های اشتباهی و پرسیدن نشانی های عجیب و غریب واقعاً صدا هایی با فرکانس مخصوص می توانند در اشیاء تولید لرزش کنند . به این پدیده ی لرزش ، « رزونانس » می گویند . رزونانس می تواند باعث شکستن اشیا هم شود . شکستن سنگ های اولیه کلیه و مثانه انسان با استفاده از صوت (سونوگرافی) براساس پدیده ی رزونانس انجام می شود .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 320صفحه 14