مجله کودک 320 صفحه 22
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 320 صفحه 22

S مثل Space Flight ] سفر فضایی[ : تا چند دهه ی قبل ، سفر به فضا دست نیافتنی برای انسان بود . امروزه سفینه ها و شاتل های فضایی به طور متناوب بین زمین و فضا در حرکت هستند . قرار دادن ماهواره در فضا و انجام تحقیقاتی فضایی از جمله وظایف سفینه ها و شاتل های فضایی است . مراحل پرتاب ، شاتل های فضایی به این صورت است که ابتدا ، موتورهای راکت شاتل را در روی زمین ، نیروی محرک کافی برای بلند شدن شاتل را فراهم می کنند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 320صفحه 22