مجله کودک 320 صفحه 23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 320 صفحه 23

شاتل به سرعت 28 هزار کیلومتر در ساعت که رسید ، آماده قرارگیری در مدار تعیین شده خود می شود . سپس با رسیدن سرعت آن به چهل هزار کیلومتر در ساعت ، دیگر از بند جاذبه زمین رها می شود .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 320صفحه 23