مجله کودک 320 صفحه 35
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 320 صفحه 35

آن بزند؛ به طوری که هر تیر ، تیر قبلی را از میان به دو نیم کند ! و از همه جا گذشته مرد مسافر گفت که استاد پیر تا به حال به شاگردان زیادی تیراندازی آموخته است؛ شاگردانی که هر کدام اکنون از بهترین کمانداران دنیا هستند . حرفهای مسافر غریبه را همة بچه های شهر که میان آدم بزرگها ایستاده بودند و از پشت پای پدرها و مادرهایشان سرک می کشیدند ، شنیدند؛ اما فقط رعد تصمیم گرفت که خودش را به استاد پیر برساند و فن تیراندازی را از او یاد بگیرد . رعد جلو رفت و از مسافر غریبه ،نامِ سرزمینش را پرسید . مسافر غریبه گفت : « نام سرزمین من خُتن است » . رفتن به سرزمین دور دست « ختن » کار دشواری است . آیا رعد به این سفر می رود ؟ با خواندن کتاب افسانه تیرانداز جوان هم به پاسخ این پرسش می رسید و هم ماجرای جذاب رعد را پیگری خواهید کرد . کتاب به بهای 750 تومان چاپ و منتشر شده است . S مثل Sports ] ورزش ها[ : فعالیت سودمندی که ماهیچه های بدن با نظم و هماهنگی خاصی انجام می دهند خود نوعی ورزش به حساب می آید . ورزش ها برای خود قواعد ، مقررات و روش های اجرا دارند . برخی ورزش ها از فعالیت های حیاتی انسان به وجود آمده اند و از گذشته های دور وجود داشتند مثل دویدن ، کشتی گرفتن و شنا کردن . اما برخی دیگر از ورزش ها امروزی و مدرن هستند مانند بسکتبال و والیبال . گروهی از ورزش ها نیز در قدیم وجود داشتند اما به مرور فراموش شدند و ازبین رفتند . مثل زورآزمایی با پا که به کشتی پا هم معروف بود . این حرکت ورزشی دیگر انجام نمی شود .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 320صفحه 35