مجله کودک 321 صفحه 15
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 321 صفحه 15

کوچک ، خوشه و . . . این تصاویر از راه وصل کردن خط های فرضی ستاره ها به یکدیگر در ذهن انسان شکل می گرفت .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 321صفحه 15