مجله کودک 348 صفحه 17
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 348 صفحه 17

جدول مصنوعی جدول باغچه این جدول هر هفته به موضوع خاصی می پردازد. کلمه های مربوط به آن موضوع برای شما نوشته می شود که شما باید حروف این کلمه ها را در جدول پیدا کنید.این حروف این کلمه ها را در جدول پیدا کنید .این حروف در جدول از راست به چپ یا چپ به راست . بالا به پایین ویا پایین به بالا قرار گرفته اند. شما باید دور این حروف خط بکشید. بعد از پیدا کردن همه ی حروف ، ازکنار هم قرار دادن حروف باقی مانده درجدول، البته به ترتیب ، رمز جدول را پیدا کنید. فقط یادتان باشد حروف این کمله ها (در جدول) ممکن است در یک یا چند حرف مشترک باشد. موضوع این هفته : باغچه کلمه ها: گل - نشا - بیل - شن کش - چمن زن - سبزیجات - فرغون - شیلنگ - آب پاش توجه: ما برای راهنمایی شما دو کلمه ی «گل» و «نشا» راپیدا کرده ایم. Ÿ نام جاندار: کرم فلس دار Ÿ اندازه : حدود 25 سانتی متر Ÿ گستردگی: شمال شرق اقیانوس اطلس ،مدیترانه Ÿ زیستگاه : صخره های دریایی Ÿ تغذیه : مهره داران کوچک

مجلات دوست کودکانمجله کودک 348صفحه 17