مجله کودک 390 صفحه 16
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 390 صفحه 16

جدول مستطیل بزرگ افقی: 1.از مصدر آسودن - حرف همراهی - تئاتر. 2. ترازوی عرب - نازک و کم پهنا. 3. مادر عرب- سرگردان و متحیر - از حروف استثناء به معنای الا و جز - ویتامین انعقاد خون. 4. رهن گذارنده - دریافتن و پی بردن به چیزی - حرف عدم همراهی - پایه وستون دین است. 5. با «بازدم» همراه است - اشاره به دور - به معنای «هردو» یا «همه». 6. مخالف خیر- گنج خانه و جایی که پول ها و چیزهای گرانبها را نگهداری کنند - آزرم و حیا - اثرچربی بر روی لباس. 7. متضاد پیری - حفظ کردن و نگاهداری. 8. زبان فارسی قدیمی - آب بند - بعضی ها به کفش دارند! عمودی 1.شغلی - سنگریزه و ریگ نرم. 2. بهشت زیر پای اوست. 3. زهر - پیشوندی که معنای همانندی را می رساند و با «کار» ، «راه« و «شین» و ... می آید. 4. آسوده خاطر و در امان - شخص و خویشتن. Ÿ موضوع تمبر: طراحی هنری اسلوونی Ÿ قیمت : 10 واحد Ÿ سال انتشار: 1918

مجلات دوست کودکانمجله کودک 390صفحه 16