مجله کودک 390 صفحه 18
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 390 صفحه 18

گیاهان هم «هوش» دارند صدها سال است که همه فکر می کنند گیاهان موجوداتی بی اراده و ساکن هستند که چون حرکت نمی کنند بنابراین از هوش نیز بهره ای ندارند. عقیده بیشتر مردم این است که گیاهان فقط درجایی که نور باشد شروع به رشد می کنند و دیگر کاری به کار عوامل دیگر ندارند. اما امروزه گیاه شناسان عقیدة دیگری دارند. آن معتقدند که گیاهان نیز هوش دارند. مثلاً شکل ساقه و رشد و جهت گیری که گیاه انجام می دهد تا نور خورشید را بهتر دریافت کند نوعی رفتار هوشمندانه گیاه است. یا مثلاً گیاه شناسان می گویند هنگامی که «سَس» که نوعی گیاه انگل است و خود را به ساقه و برگ گیاهان دیگر می پیچاند از نوعی هوش گیاهی برخوردار است. سَس پس از یکی دو ساعت که Ÿ موضوع تمبر: چهره شخصیت ( شاه پیتر) اسلوونی Ÿ قیمت : 6 واحد Ÿ سال انتشار: ندارد

مجلات دوست کودکانمجله کودک 390صفحه 18