مجله کودک 390 صفحه 19
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 390 صفحه 19

خود را به ساقه و برگ گیاه میزبان خود رساند، می سنجد که آیا این گیاه قابلیت بهره برداری برای سُس را دراد یانه. اگر گیاه نتوانست احتیاجات غذایی گیاه انگل که همان سَس است را برآورده کند. سس به سراغ گیاه پر بارتر و بهتری می رود. گیاه شناسان این کا را رفتاری هوشمندانه می دانند. اما اگر از گیاه شناسان بپرسید که مرکز رفتار هوشمندان گیاهان را در کدام قسمت گیاه میدنند. آنها نمی توانند پاسخ قاطع و درستی به شما بدهند. آنها هنوز به طور دقیق نمی دانند که هوش گیاه از کجا و به چه صورت تولید و کنترل می شود. اما فهمیده اند که مولکول هایی درگیاه نقش پیام رسان را بازی می کنند. یعنی وقتی مثلاً ضربه ای به یک گیاه می زنید یا ماده شیمیایی را پای درختی می ریزند، این مولکول ها، پایم های مختلفی را به شکل الکتریکی و مکانیکی و انواعی دیگر در گیاه منتقل می کنند. اما این پیام ها به کجا برده می شود؟ پاسخ دقیق هنوز معلوم نیست . اما حدس زده می شود که مولکول هایی به نام «فیتو کروم» دراین موضوع دخالت مهمی داشته باشند. فیتو کروم ها، گیرنده ها و حسگرهای نوری در گیاه هستند و هرفیتوکروم از یک بخش دریافت کننده نور و یک بخش تبدیل کننده پیام دست شده است. البته باید منتظر تحقیقات آینده ماند تا معلوم شود هوش درگیاهان چگونه سازمان داده می شود. Ÿ موضوع تمبر: چهره شخصیت اسلوونی ( الکساندر پسر شاه پیتر) Ÿ قیمت : 2واحد Ÿ سال انتشار: 1921

مجلات دوست کودکانمجله کودک 390صفحه 19