مجله کودک 390 صفحه 27
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 390 صفحه 27

خدا حتماً به طوطی پریدن یاد داده زبان سرخ طوطی سر سبز پرش را به دست باد داده **** خدا حتماً به میوه رسیدن یاد داده زبان سرخ غنچه سر سبز خودش را به دست باد داده Ÿ موضوع تمبر: چهره شخصیت ( چاپ مجدد بر روی آن توسط آلمان نازی) Ÿ قیمت : 25 واحد Ÿ سال انتشار: 1941

مجلات دوست کودکانمجله کودک 390صفحه 27