مجله کودک 397 صفحه 11
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 397 صفحه 11

دری به دنیای الکترونیک نتوانستم برای این دیدار آقایعلیقربانی را مجبور به چاپ عکس کوچکی از ایشان کنم. اصرار هم داشتند که این گفتوگو رنگ و بوی تبلیغ به خود نگیرد. گفتم چشم، ضمن اینکه نمیدانم چگونه میتوان در مورد صنعت کیتهای الکترونی در ایران صحبت کرد و نامی از مهران کیتنبرد، مؤسسهای که از حدود چهل سال پیش ادقام به تولید و عرضهکیتهای الکترونیکی کرد. گفتوگو با او چندین ساعت طول کشید. آقای قربانی از دوران کودکی و نوجوانی به عنوان سنی خوب برای یادگیری نام برد، از اینکه چهقدر خوب است که این وقتهای گرانبها را با یک کار ارزنده پر شود و چهقدر از بعضی سرگرمیهایی که اکنون بین کودکان و نوجوانان رواج پیدا کرده ناراحت بود که بدون هیچ نتیجهای تنها باعث هدر دادن وقت آنها میشود. او از کیتهای الکترونیکی به عنوان وسیلهای مناسب برای کسب دانش الکترونیک نام میبرد و میگوید صحبتهایی از این گونه نه برای ایجاد زمینهای برای فروش بیشتر برای خودمان است چرا که ما دیگر آردمان را بیختهایم و الکمان را آویختهایم، امّا دوست دارم هر چه از عمرم باقی مانده است باز هم صرف گسترش الکترونیک در ایران شود، ادامه دیدار با آقایعلیقربانی را پی میگیریم. · موضوع تمبر: چهره شخصیت آفریقای جنوبی قیمت: 6 واحد سال انتشار: 1906 ·

مجلات دوست کودکانمجله کودک 397صفحه 11