مجله کودک 403 صفحه 5
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 403 صفحه 5

بیاید آنجا در نجف مسجد هندی را ببیند، بعد بیاید قم مسجد اعظم را ببیند و نماز خواندن ما را ، قطعاً خواهد گفت که نمازها این است ،نه آن که ما داریم! اینها اگر یک وقتی کسی بود که درست نایستاده بود، رفیقش میخواست به او حالی کند و برای همین با انگشت به او حالی می کرد که عقب بیاید و انگشتانش را مقابل انگشتان دیگران قرار بدهد تا صف را مستقیم بایستند! به طوری که اگر نگاه می کردی ، تمام سر انگشتان آنها مقابل هم بود. دیگر به زبان نمی گفت که عقب بایستد تا با صف مقابل شود و از این چیزها... بعد اضافه کردند: این امور را که می دیدم، متاثر می شدم. Ÿ موضوع تمبر: نقاشی گلدان Ÿ قیمت : 1200 واحد Ÿ سال انتشار : 1998

مجلات دوست کودکانمجله کودک 403صفحه 5