مجله کودک 403 صفحه 42
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 403 صفحه 42

دوست بهای اشتراک تا پایان سال 1388 مبلغ اشتراک را به حساب شماره 5252 بانک صادرات میدان انقلای کد 76 به نام موسسه تنظیم ونشر آثار امام (ره) واریز کنید. ( قابل پرداخت در کلیه شعب بانک صادرات در سراسر کشور) فرم اشتراک را همراه با رسید بانکی به نشانی: تهران ، چهار راه حافظ، پلاک 886 امورمشترکان مجله «دوست» ارسال فرمائید. مبلغ 000/60 ریال = اشتراک سه ماهه بعدی مبلغ 000/144 ریال = اشتراک سه ماهه سفارشی مبلغ 000/120 ریال = اشتراک شش ماهه عادی مبلغ 000/288 ریال = اشتراک شش ماهه سفارشی قابل توجه متقاضیان خارج از کشور اگر تمایل دارید برای دوستانتان در خارج زا کشور اشتراک مجله بگیرید فقط کافی است که با واحد اشتراک و توزیع مجله دوست تمامی بگیرید نشانی تهران : صندوق پستی 3563 - 14155 توزیع و امور مشترکین : محمد رضا ملازاده فکس : 66712211 تلفن: 6670833 واحد اشتراک مجله دوست آماده دریافت پیشنهادات و انتقادات شماست. فرم اشتراک: نام: ........................................................... نام خانوادگی ....................................................................................................... تاریخ تولد: ............../ / 13 میزان تحصیلات ............................................................................................................ نشانی : ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................. کدپستی: .......................................................................... تلفن:............................................................................................ شروع اشتراک از شماره: ................................................................ تاشماره ......................................................................... امضاء Ÿ موضوع تمبر: پروانه Ÿ قیمت : سی واحد Ÿ سال انتشار : 1998

مجلات دوست کودکانمجله کودک 403صفحه 42