مجله کودک 416 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 416 صفحه 4

یک خاطره یک پند با بچه ها روراست باشید حضرت امام (س) بچه های خردسال را خیلی دوست داشتند و آن قدر به بچه های کوچک علاقه کند بودند که می گفتند: در نجف از حرم که برمی گشتم ، بچه ها را با وجود اینکه کثیف بودند، خیلی دوست می داشتم. بچه ها تا جلوی منزل آقا می آمدند نوه های امام همه شلوغ بودند. حرکت های اسب اسب چهار نوع حرکت متفاوت از خوود نشان می دهد، اول راه رفتن معمولی که د رآن جانور به آهتسگی و با ریتمی هماهنگ حرکت می کند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 416صفحه 4