مجله کودک 416 صفحه 16
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 416 صفحه 16

جدول 66 خانه ای افقی 1. ناپخته و نارس - متضاد پر سرعت و تند. 2. آب بند - آینده - جهت و سمت . 3. جنس "ماده" نیست و مذکر است - غذای محصول کارد و آشپز چنین شود! 4. ترس و هراس - میوه و ثمر . 5. عدد یازده - رنگ آسمان و دریا - علامت جمع فارسی. 6. گله ی گاو و گوسفند را گویند - خوش حال . اگر اسبی قصد حمله داشته باشد، چنین عکس العملی از خود نشان می دهد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 416صفحه 16