مجله کودک 416 صفحه 17
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 416 صفحه 17

پاسخ جدول شماره گذشته: جدول 80 خانه ای عمودی 1. فلز سرخ رنگ - وسیله ای رواز پرنده. 2. نامی زنانه به معنای جهان و گیتی 3. حیوان ترسیده چنین کنند. 4. ضمیر سوم شخص مفرد غایب - مادر عرب. 5. چاق و پرگوشت. 6. بهترین دوست انسان. 7. از جدایی ها شکایت می کند! - حرف همراهی . 8. متضاد "روز" 9. مجموع چند آیه را گویند. 10. روشنایی - حرف ندا. لگد انداختن اسب از پشت

مجلات دوست کودکانمجله کودک 416صفحه 17