مجله کودک 419 صفحه 25
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 419 صفحه 25

اسبهای خاورمیانه و آفریقا نام اسب: اسب عرب ویژگی کلی: یکی از قدیمیترین و مشهورترین اسبهای جهان، اسب عرب نام دارد. قدمت این اسب به چندین هزار سال میرسد و در ادبیات و قصهها از آن نام زیادی برده

مجلات دوست کودکانمجله کودک 419صفحه 25