مجله کودک 459 صفحه 5
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 459 صفحه 5

من بود. فرزندم خیلی کوچک بود. آقایی شیرینی آورد و جلوی من و امام و دیگران گذاشت. اما به فرزندم شیرینی نداد. حضرت امام در آن لحظه شیرینی را برداشتند و با کمال مهربانی به فرزندم دادند. توجه ایشان به چنین مسئله ظریفی آن هم در حرم بسیار جالب توجه بود. حضرت امام شخصیت بسیار بزرگی داشتند. ویژگیهایی در وجود مبارکشان بود که در کمتر کسی وجود داشت. بسیار متواضع بودند. در برابر مردم عادی و طلاب خیلی تواضع میکردند. چه در جلسات خصوصی و چه در جلسات عمومی، وقتی طلبهای، هرچند ساده و معمولی؛ وارد میشد و ایشان متوجه میشدند، به تمام قد بلند میشدند و احترام میکردند. Õ نام گل: یوکوهاما Õ ارتفاع: 35 سانتیمتر Õ زمان گلدهی: اوایل بهار Õ سال پیدایش: 1961

مجلات دوست کودکانمجله کودک 459صفحه 5