مجله کودک 468 صفحه 21
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 468 صفحه 21

عمودی 1.همراه «خمیر دندان»!- ریسمان. 2.روشنایی- کنایه از آدم فروتن. 3.اصطلاحی در فوتبال- وسیلهای برای خوردن مایعات. 4. فلز سرخ رنگ- روش و اسلوب. 5. منزل- حرف ندا. 6. کنایه از وسیله نقلیه سریع که تند حرکت کند- توان و رمق. 7. کلمهای خارجی، به معنای نایلونی که روی لباس یا وسایل میکشند و آن را میپوشانند- حوض حمام! 8. بیگناه و پاک از چیزی- وفا ندارد. پاسخ جدول شماره گذشته: جدول مستطیل 32 خانهای نوعی مسابقه چوگان با دوچرخه (به جای اسب!) در گذشته و امروز انجام میشود. استفاده از دوچرخه به جای اسب در این ورزش، ارزانتر و بیدردسرتر است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 468صفحه 21