مجله کودک 472 صفحه 34
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 472 صفحه 34

را روی قالی ببافد. زمانی به این فکر افتاد که گُل توی گلدان خشکید. گلی که پدر آن را از شهر خریده بود و بیشتر از هر چیز دوستش داشت. گل، اول یک شاخهی سبز بود با چند غنچهی کوچک بالای آن، بعد یکی از غنچهها باز شد. گل سرخ قشنگی که غنچههای نیمهباز دورش را گرفته بودند. پدر هر روز که از صحرا برمیگشت، روی ایوان مینشست. گلدان را جلویش میگذاشت و به گل نگاه میکرد. بعد برادر صفورا، عراز، را صدا میکرد تا یک بیوک ریویرا مدل 1984 بیوک دهه 1990 میلادی بیوک رگال مدل 1988

مجلات دوست کودکانمجله کودک 472صفحه 34