مجله کودک 493 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 493 صفحه 4

یک خاطره، هزار پند خداحافظ! حضرت امام در آخرین روزهای عمر مبارکشان، لحظهای از ذکر حضرت حق غافل نبودند. ایشان همواره از آسایش خود در راه خدمت به بندگان خدا میگذشتند. حتی در روزهای آخر، امام یا مشغول خواندن قرآن و یا مشغول بررسی گزارشهای کشور بودند. آقای جعفری که سالها افتخار خدمت به حضرت امام را داشت، نقل میکند: آخرین شبی که حضرت امام در منزل بودند و میخواستند ایشان را به بیمارستان ببرند، من و پزشک معالج کنار امام ایستاده بودیم. خانم (مرحوم همسر دانههای نخودفرنگی داخل کیسههایی قرار دارند که این کیسهها از گل نخودفرنگی بهوجود آمدهاند. نخودفرنگی دارای موادی است که برای سلامت استخوان مناسب است. زیرا این گیاه ویتامین مخصوصی دارد که پروتئین اصلی استخوان ما را فعال میکند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 493صفحه 4