مجله کودک 493 صفحه 18
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 493 صفحه 18

گرفت. آن وقت ایوان غول دو تا از تُنگهای آب انگور را برداشت و به طرف غار خودش به راه افتاد. اما هنوز چند قدمی نرفته بود که برگشت و از یوسیفا پرسید: «ما میتوانیم باز هم شریک باشیم!» یوسیفا خندید و گفت: «البته ایوان، البته!» و بعد فکری به نظرش رسید و گفت: «تو دیگر ایوان غول نیستی. از حالا تو ایوانِ غولپیکر هستی!» ایوان خندید و با قدمهای غولآسا به طرف غار دوید. پایان فلفل با تحریک ترشح آنزیمهای معده، باعث نابودی میکروبهایی میشود که میتوانند عفونت ایجاد کنند. فلفل خاصیت ضد میکروبی دارد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 493صفحه 18