مجله کودک 493 صفحه 34
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 493 صفحه 34

صبح روز بعد بروز کوزهای پیدا کرد که از زیر خاک بیرون آمده بود. وقتی داخل آن را نگاه کرد با لُکنت گفت: «خخُخ خُدا بدهد برکت!» چشمتان روز خوش ببیند. توی کوزه پر از سکه بود. آن هم سکههای طلا. زیرک چشمانش برقی زد و گفت: «خوش بحالت. تو از امروز ثروتمند شدی! اما منِ بدبخت باید تا آخر عمر مثل سگ جان بکنم و مثل خر کار آرتیشو ( کنگر فرنگی ) کنگر فرنگی یا آرتیشو، سبزی است که به صورت آبپز پخته میشود. کنگر فرنگی را در ایتالیا با پیتزای چهار

مجلات دوست کودکانمجله کودک 493صفحه 34