مجله کودک 496 صفحه 5
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 496 صفحه 5

قم به زمینهای منطقهای میرفتند و پیادهروی و توپ بازی میکردند. آن مرحوم میگفت: روزی مرد کشاورزی خدمت مرحوم حاج شیخ (آیتا... حاج شیخ عبدالکریم حائری، مؤسس حوزه علمیه قم) آمد و شکایت کرد که چند نفر طلبه روزهای جمعه میآیند توی زمین من و غلههای مرا پامال میکنند. حاج شیخ پس از تحقیق متوجه شد که کار آقا روحا... خمینی و دو نفر دیگر از طلاب است. حاج شیخ هر سه نفر را حاضر کرد و پرسید: عزیزم! آقا روحا... این بندهی خدا چه میگوید؟ قضیه چیست؟ آقا روحا... خمینی گفت: ما به کشت و زرع و غلهی ایشان کار نداریم. مگر نمیدانیم مال مسلمان است و باید رعایت شود؟ ما روزهای جمعه به این منطقه میرویم و برای هم توپ میاندازیم. گاهی توپ میرود توی غله و با احتیاط میرویم و آن را میآوریم، همین. از این به بعد هم بیشتر سعی میکنیم. اردک یکی از اولین پرندگانی است که توسط انسان اهلی شد. گفته میشود اولین بار مصریان باستان، اردک را اهلی کردند. امروزه نیز پرورش اردک در مصر متداول است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 496صفحه 5