مجله کودک 509 صفحه 14
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 509 صفحه 14

شبیه دیگری وجود ندارد. از آنجا که قرار نیست به فروش هم روند قیمت هم روی آنها درج نمیشود و به دلیل تیراژ تک نسخهای، خوانندگان بالنسبه محدودی هم دارد. بههر حال گذشته از تفاوتهایی که بین روزنامههای دیواری و روزنامهها وجود دارد میتوان به شباهتهایی هم بین این دو اشاره کرد به همین خاطر بود که جهت آشنایی کودکان با مطبوعات تصمیم گرفته شد تا همراه با هجدهمین نمایشگاه مطبوعات، کارگاهی برای آموزش تولید روزنامه دیواری در نظر گرفته شود. Õ برای ساخت یک روزنامه دیواری چه چیزهایی را آموزش میدهید؟ واقعیت این است که بین آنچه در ابتدا برنامهریزی شد با آنچه در نهایت انجام دادیم تفاوتهایی وجود دارد. تصمیممان بر آموزش روزنامه دیواری بود. به این معنی که میخواستیم با کمک گرفتن از تولید روزنامههای دیواری، کودکان را با روشهای تولید روزنامهها آشنا کنیم. مثلاً تعریفی از ستونبندی داشته باشیم، یا آنها را با موضوعاتی مانند تیترها، زیرتیترها، صفحهآرایی و... آشنا کنیم، اما در عمل مجبور شدیم تا تغییراتی در برنامه ایجاد کنیم. Õ چرا؟ از دلایل آن میتوان به کمبود زمان و خستگی بچهها وقتی به اینجا میرسیدند اشاره کرد. غرفههای کودک و نوجوان در انتهای سالن مطبوعات و خبرگزاریهاست. در عمل میدیدیم وقتی بچهها به غرفه ما میرسیدند به میزان زیادی خسته شده بودند. از طرفی زمان زیادی هم در اختیار نداشتند. چه کودکانی که با والدین خود به نمایشگاه آمده بودند و چه آن گروه بچههایی که از طرف مدارس و ناحیهها برای بازدید از نمایشگاه آمده بودند زمان کافی برای آموزش دیدن ساخت روزنامه دیواری نداشتند چرا که زمانشان محدود بود و باید رفتار گذشتهام پشیمانم. قول شرف میدهم که این بار شرط تو را بپذیرم و عمل کنم، هر چه باشد!...»

مجلات دوست کودکانمجله کودک 509صفحه 14