مجله کودک 511 صفحه 25
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 511 صفحه 25

که در یک زمان به دورِ دو ستاره میچرخد. در همین حال، این دو ستاره نیز در حال چرخیدن به دور یکدیگر هستند. ستارهشناسان نام این سیاره را تاتوین گذاشتهاند اما در زبان علمی به آن کپلر 16 ب میگویند. تاتوین به صورتی است که در یک زمان دو خورشید که همان دو ستاره اطراف آن هستند؛ در آسمانش درخشش دارد. گاهی خورشید نارنجی رنگ (ستاره اول) طلوع میکند و گاهی خورشید دوم (ستاره دوم) که کمی قرمز رنگ است در آسمان دیده میشود. این دو خورشید در سراسر آسمان تاتوین دیده میشوند اما نور یکی از دیگری کمتر است. فاصله این دو خورشید از هم 32 میلیون کیلومتر است. از روی زمین هم میشود سیاره تاتوین را دید. برای اینکار به یک تلسکوپ 8 اینچی و یک وسیله آشکار‏ساز مخصوص که سلولهای نوری خاصی به نام سی سی دی دارد نیاز هست. اگر این وسایل موجود باشند، در هشتم تیر ماه سال آینده (91) میتوان گذر سیاره تاتوین از برابر خورشید پرنورترش را مشاهده کرد. البته به شرط آنکه مشاهدهکننده در آسیای شمالی با تلسکوپ به رصد سیاره تاتوین بپردازد. و بعد از چند قدم به کلی از حرکت ایستاد و تکان نخورد. صاحب الاغ، که این موضوع را فهمیده بود، تازیانهاش را بلند کرد و چند ضربه به پهلو و گردن حیوان نواخت و گفت:

مجلات دوست کودکانمجله کودک 511صفحه 25