مجله کودک 511 صفحه 32
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 511 صفحه 32

حتماً شما با قصهی گربه و موش که عبید زاکانی شاعر نامآور ایرانی، قرنها پیش آن را به زبان شعر نوشته است آشنا هستید. ما در مجله این قصه را به صورت داستان مصور چاپ کردیم. اما کتاب این هفته، «رومی و بومی» نام دارد که نویسنده آن محمد شمس لنگرودی، نه آن را از روی قصهی عبید زاکانی نوشته است و نه از روی تام و جری. اما کتاب شباهتهایی با قصه گربه و موش عبید زاکانی دارد. کتاب توسط نشر چشمه در 24 صفحه و در 2000 نسخه چاپ و منتشر شده است. با هم بخشی از قصه را میخوانیم تا با آن بیشتر آشنا شویم. ریخت و پییش روباه گذاشت. روباه با تعجب و حسرت به کوزهی پر از سوپ نگاه میکرد و حتی نمیتوانست ذرهای از آن بچشد! چون پوزهاش از دهانهی تنگ

مجلات دوست کودکانمجله کودک 511صفحه 32