پیام
عدم ورود فقهای شورای نگهبان در مسائلی که موجب وهن است
پیام به فقهای شورای نگهبان (عدم ورود فقهای شورای نگهبان در مسائلی که موجب وهن است)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو