این رساله فقهی که در ضمن تدریس همین بحث، نگاشته شده است، به بحث دربارۀ شکهای واقع در نماز می پردازد.

. انتهای پیام /*