تبیان وحدت از دیدگاه امام خمینی


‏می‌توان رویکرد امام خمینی(س) در رابطه با چگونگی خنثی کردن توطئه‌های دشمنان اسلام را در دو سطح مورد بررسی قرار داد.‏

‏1-‏ ‏سطح جهان اسلام: از نظر امام خمینی کارآمدترین روش برای مقابله با توطئه ‌های دشمنان اسلام در سطح جهان اسلام و در بین امت اسلامی از یکسو حفظ وحدت و تکیه بر ارزش‌ های اصیل اسلامی و بهره ‌گیری از آموزه ‌های قرآنی و سنت پیامبر گرامی اسلام(ص) می ‌باشد.‏

‎ ‎

‎ ‎

C:\Users\v.safari\Desktop\توطئه\shia.jpg

‎ ‎

‎ ‎

‏از سوی دیگر اجتناب و پرهیز از پذیرش نظام سلطه، خودداری و ممانعت از نفوذ سیاست‌های تفرقه‌افکنانه، فرهنگ الحادی و مادی جهان سلطه می‌باشد.‏

‏ ‏

‏ ‏

C:\Users\v.safari\Desktop\توطئه\images12.jpg

‏ ‏

‏ وحدت جهان اسلام بر مبنای ارزش ‌های مشترک اسلامی همواره از توصیه‌های امام خمینی(س) به دولت‌ها و ملت ‌های جهان اسلام به منظور مقابله با توطئه ‌های تفرقه ‌افکنانه جهان غرب و دشمنان اسلام بوده است.‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

‏2-‏ ‏در سطح ملی: امام خمینی مهم ‌ترین عامل و عنصر در ایران اسلامی را از راه انحراف فرهنگی می‌ دانند. از نظر امام خمینی اگر فرهنگ اصیل اسلامی حاکم بر افکار و رفتار و مردم، کارگزاران سیاسی و دانشگاهیان و حوزویان باشد، امکان موفقیت دشمنان اسلام از طریق توطئه‌ های مختلف به شدت کاهش خواهد یافت. بنابراین امام خمینی در اشاعه و حفظ و کاربرد فرهنگ اصیل اسلامی و بومی به صورت مؤکد اصرار دارند.‏

‏ ‏

C:\Users\v.safari\Desktop\توطئه\index87.jpg

‎ ‎

‏ از منظر امام خمینی مهم ‌ترین آسیب در جامعه که می‌تواند راه نفوذ دشمنان اسلام را باز کند، آسیب داخلی آن هم فلسفه، فرهنگ، و ارزش ‌های الحادی و مادی است که راه را برای اجرایی شدن توطئه ‌های دشمنان اسلام در ‏سطح ملی باز می ‌کند. بنابراین حفظ و اشاعه فرهنگ اسلامی خود به نحوی مؤلفه ‌هایی مانند وحدت، مقاومت، روحیه جهادی، نفی سبیل، تلاش و کوشش، سلامت نفس، سیاست اجتماعی، ساده‌ زیستی و ... را در برمی‌ گیرد که کلیه این مؤلفه‌ها عوامل بازدارنده در برابر توطئه های دشمنان می ‌باشد. ‏


. انتهای پیام /*