مهمترین مسئله پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ تعیین نظام سیاسی کشور بود. در این رابطه جریانهای فکری و نیروهای سیاسی و اجتماعی ، دیدگاههای مختلفی را در قالب الگوهای نظام سیاسی آینده مطرح نمودند. برخی از جریانات سیاسی خواستار عنوان جمهوری و یا جمهوری دموکراتیک و برخی دیگر جمهوری دموکراتیک اسلامی و یا جمهوری اسلامی حمایت کرده و گروه دیگر حکومت اسلامی را عنوان مناسب برای نظام سیاسی کشور می دانستند. اما امام خمینی در برخی مصاحبه های خود قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از جمهوری اسلامی به عنوان نوع حکومت آینده ایران نام برده بود که بایستی به آراء عمومی گذاشته شود.

جمهوری اسلامی پیشنهادی امام خمینی شامل دو جزء بود یعنی از دو کلمه مرکب شده بود. کلمه جمهوری و کلمه اسلامی ، کلمه جمهوری شکل حکومت پیشنهاد شده را مشخص می کند و کلمه اسلامی، محتوای این حکومت را بیان می کند. یعنی پیشنهاد می شود که این حکومت با اصول و مقررات اسلامی اداره شود و در مدار اصول اسلامی حرکت کند. در اندیشه سیاسی امام خمینی،جمهوری شکل حقوقی رژیم است که توسط خود مردم نعیین می شود که تکیه بر اکثریت مردم است یعنی در واقع جمهوری، در اندیشه امام خمینی به همان معنایی است که در همه جه وجود دارد،یعنی فرم و شکل حکومت را تشکیل می دهد و اسلامی محتوای آن فرم راکه قوانین الهی است .

امام خمینی معتقد بود مردم ایران چون مسلمان هستند به این مهم رای خواهند داد و او معتقد بود چون جمهوری اسلامی با آرای عمومی ایجاد می شود باید در کلیه امورش متکی بر مردم باشد و لذا مراد از جمهوری اسلامی در اندیشه امام تکیه بر اکثریت مردم است .جهت تبیین موضوع به برخی سخنان امام در ذیل اشاره می شود:

۱. ما خواستار جمهوری اسلامی می باشیم، جمهوری فرم و شکل حکومت را تشکیل می دهد و اسلامی یعنی محتوای آن فرم، که قوانین الهی است. (صحیفه امام ، جلد ۵ ،صفحه ۳۹۸)

۲. ما نظام جمهوری را به آرای عمومی می گذاریم. (صحیفه امام، جلد ۵، صفحه ۱۴۲)

۳. چون ملت،ملت مسلم است و ما را هم خدمتگذار خود می داند،از این جهت حدس می زنیم به پیشنهاد ما رای دهد. (صحیفه امام ، جلد ۴ ، صفحه ۳۳۲)

۴. اما،جمهوری،به همان معنایی که همه جا جمهوری است...اینکه ما جمهوری اسلامی می گوییم، برای این است که هم شرایط منتخب و هم احکامی که در ایران جاری شده اینها بر اسلام متکی است،لاکن انتخاب با ملت است، طرز جمهوری هم همان جمهوری است که همه جا هست. (صحیفه امام ، جلد ۴ ، صفحه ۴۷۹ )

۵. جمهوری اسلامی، یک رژیمی است متکی بر آراء عمومی و رفراندوم عمومی و قانون اساسی اش قانون اسلام و باید منطبق بر قانون اسلام باشد. (صحیفه امام، جلد ۴، صفحه ۴۵۵)

. انتهای پیام /*