با سلام و تشکر از سوال شما، اجازه بدهید در ابتدای سخن گرامی بداریم یاد و خاطره استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری (ره) و تبریک عرض کنیم روز بزرگداشت مقام معلم و استاد را به همه اساتید و فرهنگیان و کوشندگان مسیر تعالی و رشد فرهنگ و تربیت در جامعه، در پاسخ شما مخاطب گرامی به اطلاع می رساند که در دیدگاه حضرت امام (ره) معلمی یک شغل و حرفه معمولی به مانند سایر مشاغل و حرف نیست، بلکه ایشان معلمی را یک رسالت، یک هنر و تجلی ایثار و سنگربانی از مرزهای فرهنگی یک کشور و یک ملت می دانند. ایشان معلمی را شغل انبیاء و مدرسه را جایگاه تعیین سعادت و شقاوت ملت ها دانسته اند. آن بزرگ معلم ملت (ره)، در مسیر حق و صحیح قرار گرفتن افراد جامعه را به دست معلم مهذب می دانند و وابسته شدن یک نسل و یک ملت را از ناحیه انحراف در این قشر برشمرده اند.
در این فرصت توجه شما را به فرازهایی از سخنان ایشان(ره) که در سال ۱۳۵۸ و در جمع فرهنگیان ایراد شده است، جلب می نماییم:
« این شغل شریفترین شغلها‌‎ ‌‏و پرمسئولیت ترین شغلهاست. شریفترین شغلهاست، برای اینکه شغل انسان سازی است؛‌‎ ‌‏همان شغلی است که تمام انبیا برای همین معنا آمدند. قرآن یک کتاب انسان سازی است؛‌‎ ‌‏و نازل شده است برای اینکه انسان درست کند. و این شغلی که فرهنگیها دارند ـ چه‌‎ ‌‏فرهنگیهای علوم قدیمه و چه فرهنگیهای سایر علوم ـ این شغل هم شغل آدم سازی‌‎ ‌‏است. اگر آدم ما بسازیم، مملکت ما نجات پیدا می کند.»
« اشخاصی که ملتها را‌‎ ‌‏می توانند نجات بدهند و کشور را می توانند آباد کنند و دنیا و آخرت ملت را می توانند‌‎ ‌‏تعمیر کنند فرهنگیها هستند. پس فرهنگ یک کارخانۀ آدم سازی است؛ چنانکه انبیا هم‏ برای همین معنا آمدند آدم درست کنند. »
‌‎« تعلیم سرمشق همۀ انبیاست که از طرف خدای تبارک و تعالی به آنها مأموریت داده‌‎ ‌‏شده؛ مأموریت خدا به انبیا همین است که بیایند و آدم درست کنند. و آنهایی که به انبیا‌‎ ‌‏نزدیکترند آنها به مقام آدمیت نزدیکترند. آن وقت که ملائکه اشکال کردند که آدمی که‌‎ ‌‏مفسد در ارض هست چرا خلق فرمودی. جواب این بود که من می دانم چیزهایی که شما‌‎ ‌‏نمی دانید. دنبالش هم خداوند تعلیم همۀ «اسماء» را به آدم کرد. و وقتی که عرضه داشت‌‎ ‌‏به ملائکه، آنها دیدند که نمی توانند اینطوری که آدم می تواند ادراک کند حقایق را، آنها‌‎ ‌‏نمی توانند.‏»
‌‏« از اول این بود که «آدم» که آمد با تعلیم الهی آمد و معلم بشر بود. انبیا هم معلم بشر‌‎ ‌‏بودند. شغل معلمی یک شغل عمومی است برای انبیا گرفته، تا اولیا تا فلاسفه و امام، تا‌‎ ‌‏علما و تا فرهنگیها، که ماها ان شاءالله باشیم از آنها. پس شغل، شغل بسیار بزرگی است‌‎ ‌‏شغل آدم سازی. دیگر شغلها به این درجه نمی رسند؛ برای اینکه آنها مربوط به جهات‌‎ ‌‏دیگر است. در عالم هیچ موجودی به پایۀ انسان نمی رسد؛ و هیچ شغلی به پایۀ‌‎ ‌‏انسان سازی نمی رسد. پس شغل بسیار بزرگ است، بسیار شریف است.‏ »
« برای فرهنگیها مسئولیت بسیار هست. هر چه شغل عظیم باشد، مسئولیت به‌‎ ‌‏همان مقدار بزرگ و عظیم است. مسئول تمام مقدراتی که برای یک کشوری پیش‌‎ ‌‏می آید، مسئول تمام انسانهایی که باید انسان بشوند، مسئول تمام جوانهایی که زیردست‌‎ ‌‏آنها باید تربیت بشوند. تربیت باید بشود انسان در مکتب فرهنگیان، معلم؛ و مقدرات هر‌‎ ‌‏مملکتی به دست همینهاست که از فرهنگ بیرون می آیند؛ و پیشرفت هر کشوری و‌‎ ‌‏عقب ماندگی هر کشوری باز به دست معلمین است. معلم است که با ساختن خود، افراد‌‎ ‌‏را، کشور را پیش می برد؛ و معلم است که اگر خدای نخواسته در پیش او انحراف حاصل‏ بشود، کشور را خراب می کند. معلم است که انسانها را یا مهذب بار می آورد، متعهد بار‌‎ ‌‏می آورد، و یا انگل بار می آورد و وابسته. همه از مدرسه ها بلند می شود. همۀ سعادتها و‌‎ ‌‏همۀ شقاوتها انگیزه اش از مدرسه هاست، و کلیدش دست معلمین است.‏ »
« باید معلمین توجه داشته باشند اولاً، به شغل شریف خودشان که شغل انبیاست، و ثانیاً‌‎ ‌‏به مسئولیت خودشان که همان مسئولیت انبیاست. انبیا مسئولند؛ لکن درست آنها عمل‌‎ ‌‏می کنند؛ از مسئولیت درست بیرون می آیند، از امتحان درست بیرون می آیند. آنها مأمور‌‎ ‌‏به تربیت هستند، و تربیت می کنند. و آنقدری که از عهده شان برآمد عمل کردند. شما هم‌‎ ‌‏همان مسئولیت را دارید، و همان شرافت را. »
منبع: صحیفه امام، ج ۷، صص: ۴۲۹-۴۲۷ ( سخنرانی در جمع فرهنگیان اصفهان- حسینیه جماران)

. انتهای پیام /*