حضرت امام(س) ضمن انتقاد از آزادی به شکل غربی آن که نوعی بی بند و باری بدون قید و شرط و در راستای رویارویی با اخلاق و سنت های انسانی و بر خلاف شرع و عقل است، امام خمینی آزادی را در چارچوب تعالیم اسلام، مصالح جامعه و قوانین مبتنی بر احکام الهی، نیازها و منافع عمومی مطلوب دانسته اند و معتقدنـد کـه قـوانین اسـلامـی آزادی سـالم و منطقی را برای همة انسان ها تضمین نموده است. بدین جهت امام خمینی ضمن به رسمیت شناختن آزادی های فردی و سیاسی، اندیشه و بیان، احزاب و اجتماعات، عقیده و مذهب، مشارکت آزاد مردم در تصمیم گیری ها و ... مواردی چون شرع و عقل، اخلاق و سنت های انسانی، قانون، عدم توطئه چینی، عدم فساد انگیزی و عدم ضرر رسانی را تحت عنوان حدود آزادی مطرح می نمایند. مجموعه سخنان امام در مجموعه 22 جلدی صحیفه امام بیانگر اصل آزادی و اهمیت آن است. این اصل از دو زاویه 1ـ آزادی انسان از تکلیف بیرونی 2ـ آزادی از سلطة انسان ها مطرح است.
امام خمینی ضمن نعمت و امانت الهی شمردن آزادی و قدر شناختن این نعمت الهی آن را از خاستگاه توحید مطرح نماید و آزادی را یکی از حقوق طبیعی و فطری بر می شمارد و معتقد است که هیچ انسانی حق ندارد انسان های دیگر را به تسلیم در برابر خود مجبور نماید. بلکه همگی تسلیم خدا باید باشند و از این اصل اعتقادی، اصل آزادی بشر را یادآور نموده است و آزادی مطابق قانون و منطق را مورد تأکید قرار می دهد.
آزادی در حدود قانون است. (صحیفه امام ج7ص 487) یکی از بنیادهای اسلام، آزادی است. (همان ج4ص 242). آزادی بهترین نعمت است که خدا برای بشر قرارداده. (همان ج 7 ص 367). آزادی در حدود قانون است، یعنی آن مقداری که خدای تبارک تعالی به ما آزادی داده است در آن مقدار آزاد هستیم، آزاد نیستیم که فساد بکنیم، هیچ انسانی آزاد نیست که کار خلاف عفت بکند، هیچ انسانی آزاد نیست که برادر خودش را اذیت بکند و ... (همان ج8 ص 283) در اسلام اختناق نیست، در اسلام آزادی است برای همه طبقات، برای زن، برای مرد، برای سفید، برای سیاه، برای همه (همان ج 6 ص 463). در این حکومت همه آزادند تا اظهار عقیده کنند. (همان ج 5 ص 476). و باید همه بدانیم که آزادی به شکل غربی آن، که موجب تباهی جوانان و دختران و پسران می شود، از نظر اسلام و عقل محکوم است. ( همان ج 21ص 453)

جهت اطلاع بیشتر مراجعه شود به: آزادی در اندیشه امام خمینی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، 1380

. انتهای پیام /*