خیر. امام تهیه اسلحه هسته ای را موافق با موازین شرعی و اخلاق انسانی نمی دانست و این علیرغم وجود کشورهایی بود که سلاح هسته ای دارند و اطراف ما هستند هر چند بر تکنولوژی هسته ای که از نظر پیشرفت های علمی بسیار مهم است، برای بهره وری از ظرفیت های مثبت این تکنولوژی تائید می فرمودند. اکنون مشاهده می کنیم که حتی کشورهایی که سلاح هسته ای تولدی نمودند با توجه به شرایط جدید بین المللی و پایان یافتن دوران جنگ سرد که دوران مسابقات و رقابت های تنگاتنگ تسلیحاتی بود و با توجه به تغییرات در مفهوم قدرت در حوزه ملی کشورها و در نظام بین المللی، داشتن سلاح هسته ای اهمیت سابق خود را از دست داده است. بطور مثال کره شمالی که با کمک روسیه و چین به سلاح هسته ای دست پیدا کرده است، به خاطر تحریم های بین المللی به کشوری فقیر و منزوی تبدیل شده است و سلاح هسته ای نتوانسته به اقتصاد این کشور کمک کند و سلاح هسته ای به جای پیشرفت عامل عقب افتادگی آن ها شده است، امام انسان دین دار متعادل و منطقی بود و پیشرفت امور در کنار هم توسعه متوازن را طلالب بود.

. انتهای پیام /*