مشورت هایی که در این زمینه شده بود به طور عمده میان خود دانشجویان و نیز با آقای موسوی خوئینی ها بود که ایشان نماینده امام در دفتر تحکیم وحدت دانشجویان کشور بود. علت عدم انجام مشورت با مقامات کشور نیز روشن بود، زیرا منطقی نبود که مقامات رسمی کشور در برابر انجام چنین اقدامی از پیش مطلع باشند و موضع تاییدآمیز بگیرند، زیرا در این صورت آن اقدام به منزله تصمیمی دولتی علیه سفارت خانه یک کشور خارجی محسوب می شد. در حالی که این رویداد صرفا یک اقدام غیر دولتی بود. با وجود این دانشجویان تمهیداتی را اندیشیده بودند که اگر تصمیم و اقدام آنان مورد تایید انقلاب و مردم نباشد، مانع از تداوم آن شوند و مساله را به سرعت خاتمه دهند. بدین منظور تصمیم گرفتند که بلافاصله پس از تصرف سفارت آمریکا (حدود 2 ساعت پس از اقدام اولیه) مراتب را از طریق مطمئن به اطلاع مرحوم حضرت امام برسانند تا اگر مخالفت یا حتی سوءظنی دارند، دانشجویان فورا اقدام به تخلیه سفارتخانه نمایند. از این رو پس از این اطلاع رسانی و حصول اطمینان از موافقت با آن و نیز حمایت بستر وسیع مردمی، ماجرا ادامه پیدا کرد، و از این حیث در همان موقع و پس از آن نیز کسی نسبت به این وجه از ماجرا تشکیک یا پرسش جدی مطرح نکرده است.

. انتهای پیام /*