بخش دوم سئوال جنابعالی پاسخ بسیار روشنی دارد و آن «وصیتنامه سیاسی – الهی» ایشان است که امید است هم با دقت خوانده شود و هم همدیگر را سفارش کنیم که به مفاد آن عمل نمائیم.
البته می توان محتوای آن وصیتنامه را با مراجعه به مجموعه گفتار ایشان در صحیفه امام و تامل در هر پیشامدی که در آن زمینه سخنی گفته اند یا رهنمودی ارائه داده اند، تفصیلی تر دریافت.
و اما پاسخ به بخش اول سئوال محتاج مقدماتی است که بدون آنها احتمال آنکه حق مطلب ادا نشود، زیاد است. ولی به لحاظ آنکه از نظر اخلاقی جایز نیست پرسش سئوال کننده محترم بی پاسخ بماند، علی الحساب مطالب ناقص زیر را تقدیم می داریم:
وقتی امام خمینی(ره) وارد فرانسه شدند، خبرنگاران خارجی حدود 40 سئوال در مورد پیش بینی آینده انقلاب مطرح کردند. از پاسخ هایی که ایشان به آن سئوالات داده اند بر می آید که به پیروزی انقلاب باور جدی داشتند. چرا که در آن زمان اکثریت ملت اگر چه دست خالی بود اما در صحنه بود و انقلاب پشتوانه نظری اندیشه اسلامی را هر چند در کلیت داشت. ولی پس از پیروزی، امام خمینی(ره) بیش از 150 بار تذکراتی در مورد حفظ انقلاب و تاکید بر حفظ ارزش های آن داشته اند و یادآور شده اند که حفظ انقلاب از خود انجام انقلاب مشکل تر است. با مرور آن تذکرات می توان دریافت که ایشان نگرانی و دغدغه هایی نیز داشته اند و البته به رغم همه دغدغه ها بنظر می رسید که ایشان به آینده انقلاب اسلامی بسیار خوشبین بوده اند و گویی هر انقلاب اصیلی فراز و نشیب هایی دارد که به رغم حتی شیب تند برخی نشیب هایش بالاخره رو به فراز می گذارد. ضمن آنکه باید از این نکته نیز غفلت نکرد که انقلاب اسلامی ارزش هایی را در سطح ملی و بین المللی مطرح نموده که اگر چند صباحی به آن ارزش ها بی اعتنایی شود، آن ارزش ها که هم با عقل و هم با فطرت آدمی سازگاری ذاتی دارد، چنان جاندار و حیات بخش می باشد که پس از هر طوفانی دوباره جلا می گیرد و مشعل راه ملت ها می شود. مهمتر آنکه بنیانگذار جمهوری اسلامی هم عارف، هم فیلسوف و هم فقیه بوده اند بنا بر این بنیان های نظری انقلاب دارای چنین پشتوانه ای است که اگر اهل اندیشه همت کنند و مبانی آن را به خوبی بیان دارند، جمهوری اسلامی از لحاظ نظری بی رقیب می گردد.

. انتهای پیام /*